O34 – เจตจำนงค์ สุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

เจตจำนงค์ในการบริหาร : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ประกาศไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย