การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
ครูชํานาญการพิเศษ
นายพงศกร พงค์คำ
ครูผู้ช่วย