การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA )

การเปิดเผยข้อมูล : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

 • O1 – โครงสร้างหน่วยงาน
 • O2 – ข้อมูลผู้บริหาร
 • O3 – อำนาจหน้าที่
 • O4 – แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • O5 – ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • O6 – กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์
 • O8 – Q & A
 • O9 – Social Network
 • <<< Facebook – ประชาสัมพันธ์ >>>
  <<< Facebook – งานรับนักเรียน >>>
  <<< Facebook – กิจการนักเรียนเเละหอพัก >>>
  <<< Facebook – กิจกรรมนักเรียน >>>
  <<< Youtube Official >>>
  O13 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • O14 – คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • O15 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • O16 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • O17 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 • O18 – E-Service
 • O19 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O20 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • O21 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O22 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • O23 – นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O24 – การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O25 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O26 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • O27 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O28 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O29 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O30 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O31 – ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • O32 – การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • O33 – รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • O34 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • O35 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O36 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • O37 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O38 – รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
 • O39 – ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • O40 – การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • O41 – การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • O43 – การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน