ITA Online

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

การเปิดเผยข้อมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ข้อมูลพื้นฐาน
 • O1 – โครงสร้างหน่วยงาน
 • <<< Link >>>
 • O2 – ข้อมูลผู้บริหาร
 • <<< Link >>>
 • O3 – อำนาจหน้าที่
 • <<< Link >>>
 • O4 – แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • <<< Link >>>
 • O5 – ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • <<< Link >>>
 • O6 – กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • <<< Link >>>
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 • O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์
 • <<< จดหมายข่าวเเคเเสด Online >>>
  <<< จดหมายข่าว เเคเเสด รวมปี >>>
  <<< วารสารเเคเเสด >>>
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • O8 – Q & A
 • <<< สายตรงผู้อำนวยการ >>>
  <<< 108 คำถาม >>>
  <<< Facebook – ประชาสัมพันธ์ >>>
 • O9 – Social Network
 • <<<เว็บไซร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย >>>
  <<<Facebook – ประชาสัมพันธ์ >>>
  <<<Facebook – งานรับนักเรียน >>>
  <<<Facebook – กิจการนักเรียนเเละหอพัก >>>
  <<<Facebook – กิจกรรมนักเรียน >>>
  แผนดำเนินงาน
 • O10 – แผนดำเนินการประจำปี
 • <<< Link >>>
 • O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • <<< Link >>>
 • O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • <<< Link >>>
  การปฏิบัติงาน
  O13 – มาตรฐานการปฏิบัติงาน <<< Link >>>
  การให้บริการ
 • O14 – มาตรฐานการให้บริการ
 • <<< Link >>>
 • O15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • <<< Link >>>
 • O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • <<< Link >>>
 • O17 – E-Service
 • <<<เว็บไซร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย >>>
  <<<Facebook – ประชาสัมพันธ์ >>>
  <<<Facebook – งานรับนักเรียน >>>
  <<<Facebook – กิจการนักเรียนเเละหอพัก >>>
  <<<Facebook – กิจกรรมนักเรียน >>>
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O18 – แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • <<< Link >>>
 • O19 – รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • <<< Link >>>
 • O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • <<< Link >>>
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
 • <<< Link >>>
 • O22 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • <<< Link >>>
 • O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • <<< Link >>>
 • O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • <<< Link >>>
 • O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • <<< Link >>>
 • O26 – การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • <<< Link >>>
 • O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • <<< Link >>>
 • O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 • <<< Link >>>
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
 • <<< Link >>>
 • O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
 • <<< Link >>>
 • O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
 • <<< Link >>>
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • <<< Link >>>
  <<< Facebook – ประชาสัมพันธ์ >>>
 • O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • <<< Link >>>

  การป้องกันการทุจริต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

  เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
 • O34 – เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • <<< Link >>>
 • O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • <<< Link >>>
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • O36 – การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
 • <<< Link >>>
 • O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
 • <<< Link >>>
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • <<< Link >>>
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
 • O39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • <<< Link >>>
 • O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • <<< Link >>>
 • O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • <<< Link >>>
 • O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • <<< Link >>>
 • O43 – การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรม
 • <<< Link >>>