ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง GFMIS

>>> การเเสดงรายละเอียด ประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 <<<