ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง GFMIS

ปีงบประมาณ 2567
ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566
เมษายน 2567
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2567
กรกฏาคม 2567
สิงหาคม 2567
กันยายน 2567
>>> การเเสดงรายละเอียด ประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567 <<<