ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง GFMIS

ปีงบประมาณ 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฏาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566
>>> การเเสดงรายละเอียด ประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 <<<