คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทนงเกียรติ พลไชยา
ครูชํานาญการพิเศษ
นางพัชราภรณ์ จันปัดถา
ครูชํานาญการพิเศษ
นางอรุณรัตน์ ชมวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
นางกัญญพัชร พลมุข
ครูชำนาญการ
นางวิภาพร ฉัตรทอง
ครูชำนาญการ
นายธนพล คำทะเนตร
ครู
นางสาวศิริวรรณ ธัญญารักษ์
ครู
นางสาวกุมาริกา ยางวิเศษ
ครู
นางสาวพุทธมาตย์ ยาคง
ครู