บุคลากรสายสนับสนุน

นางกัลยาณี พรมพลเมือง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอนุสรา ธนะสูตร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวมัทนียา เฉลิมชัย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวนภสร สอนไสย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายปัณณวิชญ์ พาลีวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนัสธพงษ์ พลซา
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
นายปรเมศวร์ สร้อยสมพงษ์
เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ
นายสุทัศน์ บุตรชานนท์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษฯ
นายอัทธถสิทธิ์ ศรีฉลวย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
นางสาวศุภิสรา สุธาวา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนภาพร จันทะแพน
เจ้าหน้าที่ธุรการ