ผู้บริหาร

PCSHS LOEI

ผู้บริหารสถานศึกษา
001
นายกิตติชัย กรวยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
002

ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ตาสี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานแผนเเละงบประมาณ
003

นายอภิวัฒน์ บุญงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
032

นายปรัชญากร ฮดมาลี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
EmbeddedImage

นายกิติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเเละหอพัก