พนักงานราชการ

นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศร
บริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตรา
บริหารทั่วไป
นายวิชิต สีมี่
บริหารทั่วไป
นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์เมืองเก่า
บริหารทั่วไป
นางสาวมิรานิษฐ์ แสนสำราญจันทร์
บริหารทั่วไป
นางธัญญารัตน์ สูงชัยภูมิ
พนักงานวิทย์ฯ
นางสาวทิพสุดา อินทสอน
พนักงานวิทย์ฯ
นางสาววรรณภรณ์ บัวสำลี
พนักงานวิทย์ฯ
นางสาวสุภารักษ์ รักษา
พนักงานวิทย์ฯ