ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเรณู นวลคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทรรศกร วงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนฤดล มะโนศรี
ครูชำนาญการ
นางสาวจรัมย์ภา อินทาราม
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรม
ครูชำนาญการ
นางสาวพัชรี นันทะคำ
ครู
นางสาวชญาภรณ์ มณฑา
ครู
นายกิติชัย เรืองชนะสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
Mr. Paul Jeffery
ครูต่างประเทศ
Mr. Hu Sile
ครูต่างประเทศ