ลูกจ้างคนงาน

นายสุภชัย จันทะนาม
ช่างไฟฟ้า
นายพิทักษ์ เสนานุช
ช่างโยธา
นายศุภกร ทิพยะ
ช่างก่อสร้าง
นางรุ่งอรุณ วงดารา
แม่บ้านอาคารสำนักงาน
นางสุนิภา ราชพัฒน์
แม่บ้านอาคารสำนักงาน
นายเหมราช ธรรมรัง
พนักงานขับรถ
นายบุญยืน ชุ่มพุทรา
พนักงานขับรถ
นายบัววัน จันทศรี
พนักงานขับรถ
นางหนูพัด แก้วพิลารมย์
แม่บ้านโรงอาหาร
นางวิไล พรมอารักษ์
แม่บ้านโรงอาหาร
นางอี๊ต ตะกูลศิลป์
แม่บ้านโรงอาหาร
นายศรเพชร ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายสรอุทิศ แก้วพิลารมย์
คนงานทั่วไป
นายสบาย สืบสาย
คนงานทั่วไป