วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

นายสงกรานต์ บุตตะวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดารณี ไชยเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิริสวัสดิ์ ราชมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรัญญา สุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศรสนั่น นนที
ครูชำนาญการพิเศษ
นางน้ำผึ้ง สุพรมอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางน้ำทิพย์ ศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย
ครูชำนาญการ
นางสุนทรี มนตรี
ครูชำนาญการ
นางสาววิริยา ตาสี
ครู
นายจิรายุส อรุณเดชาชัย
ครู
นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล
ครู
นายพีระวุฒิ หาญคำเถื่อน
ครูผู้ช่วย
นางชนันทร์พรรษ โคตรวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวชนิฎาพร เบญจมาศ
ครูผู้ช่วย
นางสาวชุติกาญจน์ สางห้วยไพร
ครูผู้ช่วย
นายศตวรรษ ทัดมาลา
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตรา
พนักงานราชการ
นางสาวสุวดี สารพันธ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธมลวรรณ วันนา
ครูอัตราจ้าง