สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม

นายอุไทย โกยชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวขนิษฐา ธรรมรัง
ครูชำนาญการ
นางสาวบังอร มูลโพธิ์
ครูชำนาญการ
นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยโทนนทกาล ไมตรีสวัสดิ์
ครู
นางสาวนัฐยา สักคือพิมพ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวมิรานิษฐ์ แสนสำราญจันทร์
พนักงานราชการ