อัตราจ้าง

นางสาวสุวดี สารพันธ์
ครูวิทยาศาสตร์ฯ
นางสาวธมลวรรณ วันนา
ครูวิทยาศาสตร์ฯ
นายกิติชัย เรืองชนะสิทธิ์
ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวเปรมฤดี ไชยภักดี
ครูแนะแนว
นางสาวอังสุมาลิน อินเทพมงคล
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นางจารุวัลย์ เขตอนันต์
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นายอธิวัฒน์ เทพพันทา
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นางสาวสิรินทร์ฐิชา บุญเลิศกันยา
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นางสาวธัญญาภรณ์ เปล่งปลั่ง
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นายพงศกร กรวยทอง
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นางสาวอภิญญา กุลรักษา
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นางสาวสิรยา ตาสี
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นายพิทยา วงดารา
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นางสาวพรรณี ไมตรีสวัสดิ์
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นางสาวดวงใจ ราชพัฒน์
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นายประสิทธิ์พล นาหิรัญ
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นางสาวเจนจิรา ทองภูธร
เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวเขมมิกา ญี่ญวน
เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวสุนิสา สุวรรณสน
นักจิตวิทยา