ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหทัยทิพย์ สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุธะนะ พามนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกมลชน กรวยทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนัฐกานต์ กรวยทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเยี่ยมลักษณ์ เสนานุช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนารี เสนานุช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสลิตา ไพศาลธรรม
ครู