เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

นายกิตติชัย กรวยทอง
ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ตาสี
002
นายอภิวัฒน์ บุญงาม
003
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางกมลชน กรวยทอง
นางสาวเยี่ยมลักษณ์ เสนานุช
นางนารี พามนตรี
นางสาวสลิตา ไพศาลธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายทนงเกียรติ พลไชยา
นางอรุณรัตน์ ชมวงศ์
นายธนพล คำทะเนตร
นางปภัสรา ชนะทุม
นางสาวกัญญพัชร คูณแก้ว
นางสาวศิริวรรณ ธัญญารักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดี
นางสาวดารณี ไชยเวช
นายศิริสวัสดิ์ ราชมา
นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา
นางสาววรัญญา สุนทร
นายจิรายุส อรุณเดชาชัย
นางน้ำผึ้ง สุพรมอินทร์
นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
นางสาวปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย
นางสุนทรี มนตรี
นางสาววิริยา ตาสี
นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล
นางสาวมินตรา สุขสำราญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง แก้วกัลยา มาตรา
นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์เมืองเก่า
นางสาวศิริโสภา อนุศรี
นางสาวปัฐมาพร สุราสา
นางธัญญารัตน์ สูงชัยภูมิ
นางสาวทิพสุดา อินทสอน
นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
นางสาววนิดา โพธิเสนา
นางสาวมาศจุฑา เศรษฐภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม
นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์
นางสาวบังอร มูลโพธิ์
นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
นายรุ่งเรือง จันภูถิ่น
ว่าที่ร้อยโทนนทกาล ไมตรีสวัสดิ์
นางสาวพัชราภรณ์ น้อยจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพละศึกษา
นายกรีฑาพล นามคำ
นายประกาศิต พิมมะที
ครูพละใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายจิรายุวรรธน์ วรนามเจริญ
นายฉัตรคำ แช่มช้อย
นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศร
นายวิชิต สีมี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
นางนพมาศ ไทยภักดี
นายนฤดล มะโนศรี
นางสาวจรัมย์ภา อินทาราม
นางสาวพวงเพ็ชร สีสม
นางสาวกนกพร ดีสุวรรณ