งานพัสดุได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้รับจ้างเสนอราคา E – Bidding จำนวน 4 โครงการ

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมห้องประทับ 2 , ห้องฉายพระรูป, ห้องเสวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )2. ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสรอม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )


3. ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการเเม่บ้านทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )