ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566