ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสีทาอาคารโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย