รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  1. ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
  2. ครูผู้สอนวิชานาฎศิลป์ไทย
  3. ช่างไฟฟ้า
  4. ช่างก่อสร้าง
  5. แม่บ้านโรงอาหาร

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคล