ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (PCSHS Science Mathematics Test 2023 : PCSHS SMT 2023)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566 (PCSHS Science Mathematics Test 2023 : PCSHS SMT 2023) เพิ่มเติม