ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ประกาศสำนักงานคณะกรร

Read more

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

ประกาศโรงเรียนวิทยาศ

Read more

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

          ประกาศโรงเ

Read more

ประกาศ รายชื่อห้องสอบของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

     

Read more

ประกาศ รายชื่อห้องสอบของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศ

Read more

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)

Read more